Zahteve za preizkušnje PP

ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PREIZKUŠNJE VSTAROSTNI VEJI POPOTNIKOV IN POPOTNIC
(velja za prvi, drugi in tretji vozel)

Za pridobitev preizkušnje v starostni veji si mora član zastaviti osebni cilj (projekt), ki je vezan na:

  • razvoj določene specialnosti ali
  • razvoj znanj in spretnosti (kompetenc) za opravljanje različnih funkcij ali
  • pripravo in izvedbo projekta (na ravni rodu, območja, ZTS, lokalne skupnosti – vezano na taborništvo) ali
  • udeležbo na mednarodni dejavnosti (katere del nalog je vezan tudi na pripravo za udeležbo).

Če je pri predhodnih starostnih stopnjah za evidenco opravljenih obveznosti v pretežni meri odgovoren vodnik, v tej starostni stopnji odgovornost prevzame član sam. Načelnik kluba PP (ali načelnik rodu) pri tem izvaja mentorsko vlogo. Član se na začetku leta z mentorjem in nosilcem področja, ki se ga vsebina dejavnosti dotika, dogovori za projekt in časovni okvir, v katerem bo izveden. Pripravita dogovor (v pisni obliki), v katerem opredelita osnovni okvir projekta (zakaj, kaj, za koga …), in način, kako bo član spremljal doseganje ciljev in svoj lastni napredek.

Pri načrtovanju in vrednotenju lastnega napredka so popotnikom in popotnicam na voljo različna orodja, npr. lasten spletni dnevnik (blog), popotniški dnevnik, časovnica, mesečna srečanja idr., s katerimi se v obdobju popotništva seznanijo in jih učinkovito uporabljajo. Tudi za spremljanje dela ima član na voljo nekaj orodij. Na koncu član dosežke predstavi in opravi vrednotenje lastnega dela. Mentor poda svojo oceno in predlaga podelitev preizkušnje.

PODELITEV PREIZKUŠENJ

Preizkušnje podeljuje oseba, ki je vezana na vsebino in nivo dejavnosti (npr. načelnik rodu, specialisti, načelnik območja, načelniki na ravni območja ali ZTS: načelnik Komisije za program (KOPR), načelnik Komisije za vzgojo in izobraževanje odraslih (KVIDO), načelnik Komisije za mednarodno dejavnost (KMD) ipd.)

Nivo zahtevnosti projektov se praviloma stopnjuje glede na preizkušnjo. To pomeni, da PP v obdobju popotništva npr. za prvi vozel osvoji specialnost, za drugi vozel opravi usposabljanje za specialista, za tretji vozel pa pripravi tečaj specialnosti v rodu.

Projekti za posamezne stopnje so lahko tudi zelo raznoliki, dobro pa je, da se znanje iz predhodne stopnje oplemeniti v naslednji. Izvedba projekta traja praviloma okoli enega leta, po potrebi tudi dlje.