Zunanji sistemi potrjevanja znanja in kompetenc pridobljenih v ZTS

Vse izobraževalne aktivnosti so z vidika zunanje verifikacije lahko povezana v dva sistema:
 1. Mednarodno priznan sistem usposabljanja vodij in trenerjev (woodbadge sistem)
 2. Sistem usposabljanja strokovnih delavcev v športu

 

Mednarodno priznan sistem usposabljanja vodij in trenerjev (woodbadge sistem)

Namenjen je prepoznavanju neformalno pridobljenega znanja s področja vodenja enot in izobraževaja kadrov ter oblikovanju mednarodno poenotenih nazivov. Temelji na treh stopnjah:
 • I. stopnja – unit leader (vodja enote)
 • II. stopnja – asistant leader trainer (pomočnik trenerja)
 • III. stopnja – leader trainer (trener)
Prva in druga stopnja nista neposredno povezani, druga in tretja pa sta stopnjevani.Besedo trener v nekaterih primerih nadomešča izraz vodja izobraževanja, uveljavljen pa je tudi naziv mladinski trener.
I. stopnja – vodja enote (unit leader)
Z woodbadge tečajem ZTS želi vzpostaviti boljšo kakovost delovanja enot. Tečaj ni obvezen za opravljanje funkcije, je pa pogoj za udeležbo na tečaju za pomočnike trenerjev in trenerje.Zveza tabornikov Slovenije predvideva naslednje pogoje za vpis na tečaj za pridobitev mednarodnega naziva »unit leader« (woodbadge tečaj):
 • predhodno opravljen tečaj za vodje enot ali
 • predhodno opravljen tečaj za za mentorja specialnosti in modul tečaja za vodje
 • opravljanje funkcije vodje enote oz. izkušnje dela na tem področju
Pogoji za pridobitev mednarodnega naziva »unit leader« so:
 • pristnost na tečaju (najmanj 80%)
 • opravljene obveznosti na tečaju
 • priprava ter izvedba projekta med letom
 • oddano poročilo o projektu
Po opravljenih vseh obveznostih tečaja tečajniki pridobijo naziv unit leader in imajo pravico nositi WB oznake (rutico, obroček in ogrlico z dvema obeskoma).
II. stopnja – pomočnik trenerja (assistant leader trainer)
Zveza tabornikov Slovenije predvideva naslednje pogoje za vpis na tečaj za pridobitev mednarodnega naziva »assistant leader trainer« (ALT):
 • predhodno opravljen tečaj za vodje enot
 • opravljanje funkcije vodje enote oz. izkušnje dela na tem področju
Pogoji za pridobitev mednarodnega naziva »assistant leader trainer« so:
 • pristnost na tečaju (najmanj 80%)
 • opravljene obveznosti na tečaju
 • priprava ter izvedba izobraževalnega projekta med letom
 • oddano poročilo o projektu
Po opravljenih vseh obveznostih tečaja tečajniki pridobijo naziv Asistant leader trainer (pomočnik trenerja) in imajo pravico nosti WB oznake (rutico, obroček in ogrlico s tremi obeski).
III. stopnja – trener (leader trainer)
Pogoji za pridobitev mednarodnega naziva »leader trainer« so:
 • samostojno načrtovanje in izvedba izobraževalnih projektov v ZTS v vsaj triletnem obdobju (najmanj 3 večji ali najmanj 5 manjših izobraževalnih projektov)
 • pozitivno mnenje izobraževalnega sveta (na podlagi portfolija kandidata)
Po opravljenih vseh obveznostih tečaja tečajniki pridobijo naziv leader trainer (trener) in imajo pravico nosti WB oznake (rutico, obroček in ogrlico s štirimi obeski).

 

Sistem usposabljanja strokovnih delavcev v športu

 

Zveza tabornikov Slovenije je leta 2008 v potrditev predložila programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu. Strokovni svet RS za šport je dal programom javno veljavo. Na podlagi tega so programi in usposobljeni strokovni delavci potrjeni kot usposobljeni izvajalci programov na področju taborništva, hkrati pa so izvajalci dejavnosti in izobraževanja upravičeni do sofinanciranja s strani države in lokalne skupnosti.V letu 2012 se pripravlja nov predlog po katerem bi Zveza tabornikov Slovenije usposabljala strokovne delavce natreh nivojih:
 • Strokovni delavec 1 – vodnik taborniške skupine
 • Strokovni delavec 2 – mentor specialnosti
 • Strokovni delavec 3 – inštruktor taborništva

 

Strokovni delavec 1 – vodnik taborniške skupine
Pogoji za pridobitev naziva strokovni delavec v športu 1 – vodnik taborniške skupine so:
 • starost 18 let
 • zaključena formalna izobrazba IV. stopnje
 • pristnost na tečaju (najmanj 80%)
 • opravljene obveznosti na tečaju
 • opravljen zaključni izpit
Po opravljenih vseh obveznosti tečaja tečajniki pridobijo naziv Strokovni delavec v športu 1 – vodnik taborniške skupine.
Strokovni delavec 2 – mentor specialnosti
Pogoji za pridobitev naziva strokovni delavec v športu 2 – mentor specialnosti so:
 • predhodno opravljeno usposabljanje za vodnika taborniške skupine
 • opravljeno usposabljanje za vodje enot in modul tečaja specialnosti ali
 • opravljeno usposabljanje za mentorja specialnosti in modul tečaja za vodje
Po opravljenih vseh obveznosti tečaja tečajniki pridobijo naziv Strokovni delavec v športu 2 – mentor specialnosti + ime določene specialnosti (npr. mentor orientacije in topografije)
Strokovni delavec 3 – inštruktor taborništva
Pogoji za pridobitev naziva strokovni delavec v športu 3 – inštruktor taborništva:
 •  predhodno opravljeno usposabljanje za mentorja specialnosti
 • opravljeno usposabljanje (ALT)
 • opravljen modul specializacije
 • osvojitev specialnosti iz vsaj še dveh drugih področij

Po opravljenih vseh obveznosti tečaja tečajniki pridobijo naziv Strokovni delavec v športu 3 – inštruktor taborništva.